Bilgi ve Yardım Hattı
0 312 286 56 56

Yazım Kuralları

Dergilerin, uluslararası standartları göz önüne alarak bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemeleri ve değerlendirmeye alacakları makalelerde bu kurallara uygunluğu kontrol etmeleri, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır. Bilimsel dergilere gönderilecek bir makalenin hazırlığı sırasında uyulması gereken, uluslararası tıp dergilerinin de kabul ettiği ve uyguladığı standartlar belirtilmiştir.

GENEL BİLGİLER

 • Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 • Eğer makalede daha önce yayımlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorunda olmalıdır.
 • Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilmelidir.

YAYIN KURALLARI

 • Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr adresi, ayrıca Türk Tıbbi Dernekleri’nin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.
 • Biyoistatistiki veri içeren araştırma makalelerinde, yazarlardan biyoistatistiki uygunluk için onay almış olmaları istenmeli, ayrıca dergi tarafından kontrol edilmelidir. Bu konuda ek bilgi almak için yazarların www.icmje.org adresine ulaşmaları önerilebilir.

BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.
Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
 • Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı
 • Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
 • Son hâlini kabul etmelidir

ETİK SORMULULUK

 • “İnsan” ögesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (www.wma.net) ilkesi aranmalıdır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlardan, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur (informed consent)” aldıklarını belirtmeleri istenmelidir.
 • Çalışmada “hayvan” ögesi kullanılmış ise yazarlardan, makalenin GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” (www.nap.edu) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmeleri istenmelidir.
 • Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş olur (informed consent)” alınmalıdır.
 • Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.
 • Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise alınan belgenin makale ile birlikte gönderilmesi talep edilmelidir.

YAYIN HAKKI

 • 1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
 • Her makale için yazarlar, derginin ulaşımını sağladığı bir “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, makale ile birlikte dergiye göndermelidirler.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Yayımlanmak üzere dergilere gönderilecek yazı çeşitleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen yapılarda hazırlanmalıdır:
Orijinal Araştırma: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 200-250 kelime, amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
 • Giriş
 • Gereç ve Yöntemler
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Teşekkür
 • Kaynaklar
Derleme: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanmalıdır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedeni olmalıdır.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 • Konu ile ilgili başlıklar
 • Kaynaklar
Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 • Giriş
 • Olgu Sunumu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
Editöryal Yorum/Tartışma: Yayımlanan orijinal araştırma makalelerinin, araştırmanın yazarları dışında, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. İlgili makalenin sonunda yayımlanmalıdır.
Editöre Mektup: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 • Konu ile ilgili başlıklar
 • Kaynaklar
Bilimsel Mektup: Genel tıbbi konularda okuyucuyu bilgilendiren, basılmış bilimsel makalelere de atıfta bulunarak o konuyu tartışan makalelerdir.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 • Konu ile ilgili başlıklar
 • Kaynaklar
Cerrahi Teknik: Ameliyat tekniklerinin ayrıntılı olarak işlendiği makalelerdir.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 • Cerrahi teknik
 • Kaynaklar
Ayırıcı Tanı: Güncel değeri olan olgu sunumlarıdır. Benzer hastalıklarla ilgili yorumu içermektedir.
Yapısı:
 • Özet (Ortalama 100-150 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
 • Konu ile ilgili başlıklar
 • Kaynaklar (3-5 arası)
Orijinal Görüntüler: Literatürde nadir gözlenen açıklamalı tıbbi resim ve fotoğraflardır.
Yapısı:
 • Konu ile ilgili özet ve orijinal resimler
Tanınız Nedir?: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren hastalıklar hakkında, soru-cevap şeklinde hazırlanmış makalelerdir.
Yapısı:
 • Konu ile ilgili başlıklar
 • Kaynaklar (3-5 arası)
Tıbbi Kitap Değerlendirmeleri: Güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul görmüş kitapların değerlendirmeleridir.
Soru ve Cevaplar: Tıbbi konularda bilimsel eğitici-öğreticiliği olan soru ve cevaplar.

YAZIM KURALLARI

Dergiye yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uygunluk aranmalıdır.

KISALTMALAR :

Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” 1 kaynağına başvurulabilir.

ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:

 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler, ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
 • Net baskı elde edilebilmesi için şekil, resim/fotoğrafların ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (Pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) dergiye ayrıca iletilmesi istenmelidir.
 • Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.
 • Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
 • Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

EDİTÖRE SUNUM SAYFASI :

Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir.

KAPAK SAYFASI :

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik unvanları, kurumları, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

ÖZETLER :

Yazı Çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak makale metni içerisine yerleştirilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER :

Yayımlanmış bir makaleye araştırmacıların ulaşabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri anahtar kelimelerdir. Anahtar kelimenin makale konusuna uygun, yeterli sayıda, standartlaşmış bir terminoloji ile belirtilmesi, makalenin atıf almasında ve bilime katkısının oluşmasında büyük önem taşımaktadır.
 • En az iki adet olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
 • Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
 • İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir ( www.nlm.nih.gov).
 • Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir ( www.bilimterimleri.com).
Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?
Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.
Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?
Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tibbi-biyolojik terimler dizinidir.
Anahtar Kelimeler Neden MeSH ya da TBT Arasından Seçilmelidir?
 • MeSH ve TBT terimleri, ana başlıklar ve alt başlıklardan oluşan, birbiri ile ilişkilendirilmiş hiyerarşik bir yapı ile kodlanmışlardır.
 • Böylece tek bir terim ile yapılan aramada, ana başlıklar yanında terimin ilişkilendirildiği tüm alt başlıklar da otomatik olarak aramaya dâhil edilir.
 • Aynı terim birden çok terminoloji ile tanımlanmış olduğundan, araştırmacının az veriyle, kolay ve hızlı bir şekilde mümkün olduğunca çok makaleye ulaşabilmesini sağlar.

TEŞEKKÜR :

Makalelerde eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editoryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmesi istenmelidir.

KAYNAKLAR :

Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Düzgün bir kaynak yazımında, makaleye ulaşabilirliği sağlayacak bilgiler tam ve doğru olarak yer almalıdır. Her derginin kaynak yazım kuralları için uluslararası düzeyde bir standart oluşturarak, makalelerinde bu standartları uygulaması bu açıdan önemlidir.
Genel geçerliliği olan bir kaynak yazımında:
 • Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp “et al” eklenmelidir.
 • Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.
 • DOI tek kabul edilebilir online referans olmalıdır.
Kaynakların yazımı için örnekler (noktalama işaretlerine dikkat edilmesi yazarlardan özellikle istenmelidir!) :
Makale için; Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no.su belirtilmelidir.
Örnek:
Stephane A. Management of congenital cholesteatoma with otoendoscopic surgery: case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):803-7.
Kitap için;
Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için;
Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams’ Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.
Türkçe kitaplar için;
Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.9-16.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için;
Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin baş harf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Yabancı dilde yayımlanan kitaplar için;
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.
Türkçe kitaplar için;
Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, editör. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.
1Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: Cambridge University Press, 1994.